Imienne wykazy głosowań radnych - Gmina Milejewo

IV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023
(21 marca 2019r.)

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa wsi Majewo

III Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023
(14 lutego 2019r.)

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 - 2025.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milejewo na lata 2019-2023”.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Milejewo.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych, zasiłku celowego na żywność dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole
i w domu ”na lata 2019-2023.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Milejewo w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.

II Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018-2023

(20 grudnia 2018r.)

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018 – 2025.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2018 rok.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/216/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł Powiatowi Elbląskiemu.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2019 rok.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Milejewo na 2019 rok.

I Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018-2023

(22 listopada 2018r.)

Rozszerzenie porządku obrad.

Wybór komisji skrutacyjnej.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw społecznych, przestrzegania prawa, ładu i porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego i planowania.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Milejewo

Ta strona używa plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem