Imienne wykazy głosowań radnych - Gmina Milejewo

VI Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018-2023
(17 czerwca 2019r.)

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Milejewo wotum zaufania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik Wielki, odcinek od 0+000 do km 0+361w Milejewie”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135N DW 509 Pomorska Wieś – w kierunku Rogowa”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik, gm. Milejewo”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Milejewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zgłoszenia sołectwa Piastowo.w gminie Milejewo do podjęcia współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego od 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Piastowo na lata 2019 - 2026"

 

V Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018-2023
(16 maja 2019r.)

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361w Milejewie”

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Milejewo za 2018 rok

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Milejewo oraz określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września2019 roku

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milejewo na lata 2019-2023”

 

IV Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023
(21 marca 2019r.)

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Milejewo

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milejewo i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa wsi Majewo

 

III Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018 - 2023
(14 lutego 2019r.)

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 - 2025.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2019 rok.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milejewo na lata 2019-2023”.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Milejewo.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych, zasiłku celowego na żywność dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole
i w domu ”na lata 2019-2023.

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Milejewo w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.

 

II Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018-2023

(20 grudnia 2018r.)

Stwierdzenie prawomocności (quorum) sesji.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2018 – 2025.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie zmian w budżecie Gminy Milejewo na 2018 rok.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/216/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł Powiatowi Elbląskiemu.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia budżetu gminy Milejewo na 2019 rok.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Milejewo w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Milejewo na 2019 rok.

 

I Sesja Rady Gminy Milejewo kadencja 2018-2023

(22 listopada 2018r.)

Rozszerzenie porządku obrad.

Wybór komisji skrutacyjnej.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw społecznych, przestrzegania prawa, ładu i porządku publicznego, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rolnictwa, rozwoju gospodarczego i planowania.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Milejewo

Ta strona używa plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem